Kunstprosjektet Tankeplass

Tankeplass skal skape naturlige stoppesteder langs Pilegrimsleden i Oppland ved bruk av kunstneriske / arkitektoniske installasjoner. Søknadsfristen er 1. mars 2018.

Bakgrunn og begrunnelse

Prosjektet Tankeplass er sprunget ut av ideen om å skape naturlige stoppesteder langs Pilegrimsleden, ved bruk av kunstneriske / arkitektoniske installasjoner.

Dette skal være steder som innbyr til refleksjon og kontemplasjon, hvor man kan være introvert med sine egne tanker, nyte utsikten, utveksle tanker med andre vegfarende, eventuelt tanke opp forsyninger osv. Det skal være en sittemulighet, enten integrert i verket eller utformet som et tillegg, uavhengig av og nær verket, men som kunstneren må godkjenne.

Gudbrandsdalsleden er et etablert reiselivsprodukt med partnerskapsavtaler med kommuner og avtaler med grunneiere. Den krysser 12 kommuner i Oppland. Kunstneriske verk av høy kvalitet, som er utviklet som en integrert del av leden, kan være med og bidra til interesse fra andre grupper enn dem som ellers oppsøker leden.

Pilegrimsleden hviler på fire søyler; kirke, miljø, næring og kultur. Særlig kultursøylen har behov for en styrking. Nye punkter av interesse langs leden kan stimulere flere, også lokalbefolkningen, til å gå langs leden. Det samme resonnementet kan gjøres for reiseliv.

Fylkeskommunene har et lovpålagt ansvar for folkehelse og friluftsliv, og Oppland fylkeskommunene har reiseliv som et viktig område i sine næringslivsstrategier. Videre er fylkeskommunen regional kulturminnemyndighet med kompetanse på og ansvar for kulturminnefeltet. Det er tanken at kunstverkene vil inngå i vedlikeholdsavtalene mellom kommunene og fylkeskommunen om Pilegrimsleden.

Sparebankstiftelsen DNB har i november 2016 gitt en betydelig gave til prosjektet.

Overordnet mål

Prosjektet skal bidra til å realisere dette effektmålet:

Tankeplassene skal bidra til å styrke Pilegrimsleden som kulturminne, som et friluftstilbud for alle, som kulturopplevelse og som reiselivsprodukt. For å oppnå dette må Tankeplassene:

 • Fungere som naturlige stoppesteder langs leden som innbyr til refleksjon og kontemplasjon og plasseres slik at det er nødvendig å gå et stykke langs leden for å oppleve dem.
 • Gjerne knytte seg idémessig til eksisterende kulturminner langs leden, både fysiske og immaterielle.
 • Ha en kunstnerisk og/eller arkitektonisk egenverdi av høy kvalitet utformet av profesjonelle krefter.
 • Være utformet i samme ånd som preger pilegrimsleden: nøkternhet, ydmykhet og miljømessig bærekraft.
 • Ha en teknisk kvalitet som tåler vær og slitasje i mange år.
 • Ikke kobles direkte til kommersielle aktiviteter.
 • Være lokalisert og ha et uttrykk slik at de utfyller det samlede attraksjonstilfanget langs hele leden.

Målgruppe for prosjektet

Den viktigste målgruppen er langvandrerne som går store deler av leden mellom Oslo og Trondheim. Denne gruppen legger opp sine vandringer med start og stoppunkter der det finnes overnattingsmuligheter. Noen personer har med telt og overnatter der de ønsker selv iht. allemannsretten. En typisk langvandrer går gjerne 20–30 km om dagen, eller 3–4 km pr. time på god veg eller sti.

Dernest er de lokale turgåerne en målgruppe. Det kan være der leden fungerer som en lokal turveg for eksempel for ettermiddagsturer med hunden, helgeturer med familien, for trimgruppa eller skoleklasser på tur.

Omfang

Prosjektets første byggetrinn er forutsatt å omfatte fem verk fordelt i fem kommuner; Gran, Østre Toten, Lillehammer, Øyer og Ringebu. Antallet er satt av hensyn til kapasiteten i organisasjonen og til de økonomiske rammene som er lagt. Nøyaktig lokalisering av de fem stedene langs leden er under avklaring i lokale prosjektgrupper.

Det er et mål å på sikt realisere en Tankeplass i hver kommune der leden går gjennom, fra Oslo til Hjerkinn, både øst- og vestleden, 23 kommuner i alt.

I første omgang er prosjektet begrenset til Oppland fylke. På lengre sikt vil et samarbeid med flere fylker være nødvendig og senere kan et samarbeid med tilsvarende vandringsleder i andre land være aktuelt å undersøke nærmere.

Organisering

Oppland fylkeskommune er prosjekteier. Fylkeskultursjefen leder styringsgruppa, som skal følge helheten i prosjektet og skal være gjennomgående. De enkelte verk som realiseres, blir i vedkommende kommunes eie, og drift og vedlikehold er kommunens ansvar.

Det er etablert en prosjektgruppe sør med Gran og Østre Toten kommuner og en prosjektgruppe nord med Lillehammer, Øyer og Ringebu kommuner.

Utvelgelse av kunstnere

Det utlyses en nasjonal prekvalifisering for interesserte kunstnere og det skal prekvalifiseres inntil femten – 15 – kunstnere. Planen er at hver kunstner som er prekvalifisert blir invitert til en honorert konkurranse om ett av de fem stedene. Ved juryering vil prosjektgruppene splittes kommunevis.

Jury

Prosjektgruppene vil fungere som jury. Gruppene er sammensatt slik:

 • To personer fra den aktuelle kommunen
 • Tre personer fra fylkeskommunen (herunder en arkitekt, Kultur og en fra Kulturarv)
 • En person fra det regionale pilegrimssenteret
 • Kunstnerisk konsulent for prosjektet, Eivind Slettemeås

Framdrift

Planlagt framdrift er:

 • Frist for å melde interesse for prekvalifisering: 1. mars 2018
 • Prekvalifisering av kunstnere foretas av prosjektgruppene (fellesmøte) innen 1. april 2018.
 • Oppstart av konkurranser i april 2018
 • Valg av kunstnere og prosjekter fullført tidlig høst 2018
 • Gjennomføring av prosjekter starter annet halvår 2018

Budsjett

Hver installasjon har et budsjett for honorar, materialer og arbeid på kr 600 000 (eks. mva).

Søknad

Interesserte kunstnere/kunstnergrupper sender en e-post med emne Tankeplass til postmottak@oppland.org senest 1. mars 2018.

Spørsmål om prosjektet kan rettes til Per Erik Fonkalsrud.

Legg ved en kort motivasjonstekst (maks. 1 A4-side) og portefolio (maks. 20 MB) og/eller henvisning til nettside med dokumentasjon av arbeider, CV osv.