Her kan du laste ned sluttrapporten for Vegskille:

Vegskille_sluttrapport_18-1-2018

Vegskille som prosjekt sprang ut av et samarbeid som oppstod i 2012 da ny E6 gjennom Gudbrandsdalen fra Ringebu til Sjoa stod på terskelen for byggestart. Statens vegvesen tok et initiativ for å samordne ulike tiltak som hadde med reiseopplevelsen langs ny E6 å gjøre. Til dette samarbeidet inviterte prosjektleder for E6, Øyvind Moshagen, Oppland fylkeskommune ved Regionalenheten, Visit Lillehammer (daværende Lillehammer Turist) og Midt-Gudbrandsdal næringsforening. Senere kom også Nasjonalparkriket reiseliv med i samarbeidet.

Statens vegvesen skriver på sine sider under fanen “Ny E6 – en regional utviklingsmotor”: Ved å utvikle gode reiseopplevelser vil Statens vegvesen oppnå økt trafikksikkerhet, Oppland fylkeskommune nærings- og stedsutvikling i kommunene og Visit Lillehammer utvikling av reiselivet. 

Ny E6 skal i seg selv by trafikantene på en særpreget og interessant reiseopplevelse som gjør at E6 gjennom Gudbrandsdalen blir den foretrukne ruta mellom sør og nord, og sør og vest.  Ny veg gir reisende mulighet til å se Gudbrandsdalen fra en helt ny side, med nye utsikter og tilrettelagte rasteplasser. 

Når E6 blir lagt utenom tettstedene åpner det seg i tillegg nye muligheter for nærings-, steds- og reiselivsutvikling. Dette kan lokalsamfunnene dra nytte av, og gjøre det attraktivt for trafikantene å svinge av E6 og stoppe i lokalsamfunnene.

I en sluttrapport fra nov. 2013, ført i pennen av Lillehammer Kunnskapspark ved Ole Smidesang, er målet formulert slik:

E6 gjennom Gudbrandsdalen skal bli en eventyrlig reise der nytt møter gammelt på en leken, utfordrende, sporty og ekte måte. Reiseopplevelsene skal bidra til økt trafikksikkerhet, reiselivsutvikling og sysselsetting. Vi har lykkes nå turistene svinger av E6, velger lokalvegene og stopper i lokalsamfunnene. 

I rapporten listes det opp en rekke delprosjekter som skal bygge oppunder de overordnede målene. Her inngår vegserviceanlegg, rasteplasser, lysdesign, utsikts- og temaruter, skilting og navigering, og også kunst som stedsutvikler i Gudbrandsdalen. Oppland fylkeskommune tok etter intern forståelse mellom partene, hovedansvaret for utvikling av kunstdelen. Samarbeidsgruppa arrangerte en studietur til Nordøst- England vinteren 2014, der aktørene og flere kommunerepresentanter deltok.

Den første bevilgningen til prosjektet finnes i en FR-sak fra 24.6.2013 der fylkesrådmannen støtter utarbeidelsen av en kunstplan med 100.000 kr. Vegvesenet bidro ditto. I saken heter det: Det er ingen tvil om at det forestående arbeidet med en kunstplan for E6 er et vanskelig arbeid, fordi det oss bekjent, ikke tidligere er forsøkt laget en kunstplan for et så stort vegprosjekt.

Politisk behandling av prosjektet fant sted i fylkesutvalget 21.1.2014. I vedtaket heter det: Fylkesutvalget støtter opp om arbeidet med kunstplan for ny E6 og gir et tilsagn til forprosjektet «Kunst som virkemiddel i stedsutvikling i Gudbrandsdalen» med inntil kr 600.000.