Kunstsentrene har sitt utspring i kunstpolitiske tiltak fra 1970-årene, med sterke røtter i kunstneraksjonen i 1974/75. Kunstsentrene har et overordnet ansvar for å styrke det levende kunstfeltet i distriktene gjennom å være regionale ressurssentre for visning og formidling av profesjonell samtidskunst og kunsthåndverk. Det enkelte kunstsenter representerer sin unike institusjonshistorie og er i dag et resultat av både lokale, regionale og nasjonale føringer som har vært lagt for de mellomstore kunstinstitusjoner. Kunstsentrenes samfunnsoppdrag er å stimulere til allmenn forståelse for, økt kunnskap om og økt bruk av billedkunst og kunsthåndverk. Kunstsentrene har i snart 50 år vært regionale ressurs- og kompetansesentre for visuell kunst i alle landets regioner.

Kunstsentrene i Norges kommentar til valgresultatet 2021

Oslo, 14. september 2021

Kunstsentrene i Norge (KiN) gratulerer valgvinnerne Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV med valgresultatet! Alle tre partene har i sine politiske program lovet å benytte 1 % av statsbudsjettet til kulturformål. Vi ser med glede frem til et reelt økonomisk kulturløft, både hva angår kunstner- og institusjonsøkonomien over hele landet!

KiN fremmer 2 prioriteringer i den nye regjeringens kultursatsing:

1:
30 millioner kroner på statsbudsjettet til drift av landets 15 kunstsentre, 2 millioner til hvert senter.

2:
En varig økning av Regionale prosjektmidler for visuell kunst til 10 millioner per år

KiN representerer landets 15 regionale kunstsentre, som alle styres av Norske Billedkunstnere og Norske kunsthåndverkere sine grunnorganisasjoner. Kunstsentrene er det eneste landsdekkende institusjonsnettverk av profesjonelle kompetanse- og ressurssentrene innen det visuelle feltet i Norge.

Det er behov for et regionalt løft av infrastrukturen for det profesjonelle visuelle feltet, der dagens ordning med driftsmidler fra fylke og vertskommune må styrkes med statlige driftsmidler. Dette vil få en direkte positiv effekt for det lokale og regionale kunstfeltet i hele landet, og bidra til en desentralisert styrking av kunstnerøkonomien.

Kunstsentrenes 5 viktige ansvarsområder som kunstnerstyrte kompetansesentre kan kun sikres gjennom en statlig grunnfinansiering:

1) Visning av samtidskunst og kunsthåndverk i hele landet

Kunstsentrene er viktige visningssteder for kunst og kunsthåndverk som skapes i dag av nålevende kunstnere. Sentrenes utstillingsprogrammer gir befolkningen i alle landets regioner tilgang til kunst av høy kvalitet. Kunstsentrene er åpne for alle og viktige møteplasser for barn og unge, skolen, utdanningsinstitusjoner, kunstinstitusjoner, lokalt og regionalt næringsliv, billedkunstnere, kunsthåndverkere, andre profesjonelle på kunstfeltet og et øvrig sammensatt og kunstinteressert publikum. Vi jobber for økt mangfold på kunstfeltet gjennom integrering av nye

publikumsgrupper i alle aldre og gjennom våre utvekslingsprogrammer, residencies og som kreative møteplasser for samtidens regionale, nasjonale og internasjonale kunstproduksjon.

  1. 2)  Styrke kunstnerøkonomien/Regionale prosjektmidler for visuell kunstKiN samarbeider med kunstnerorganisasjonene Norske Billedkunstnere (NBK) og Norske Kunsthåndverkere (NK) i det strategiske arbeidet med å styrke kunstnerøkonomien spesielt og samtidskunstens posisjon i samfunnet generelt. Dette innebærer blant annet å implementere reform for utstillingsøkonomi (vederlag, honorar og produksjonsmidler) og å øke stipendandelen til Regionale prosjektmidler for visuell kunstKunstsentrene skaper arbeidsplasser for kunstnere gjennom utstillingsvirksomhet, formidling, Den Kulturelle Skolesekken og Kunst i Offentlige Rom.
  2. 3)  Produksjon og formidling via Kulturelle Skolesekken (DKS)Kunstsentrene jobber med produksjon for og formidling av kunst i Den Kulturelle Skolesekken. Vi driver profesjonell og institusjonell formidling av visuell kunst til barn og unge i hele landet. KiN samarbeider også tett med Kulturtanken og Nasjonalmuseet.
  3. 4)  Kompetansesentre innen Kunst i Offentlige RomKunstsentrene er regionale kompetansesentre som kvalitetssikrer offentlige kunstprosjekter på regionalt og lokalt nivå, og er en støttespiller både for kunstnere, kunstkonsulenter, fylkeskommunene, og kommunene i sine regioner. KiN samarbeider også med KORO.
  4. 5)  Bygge sterke og vitale fagmiljøerAlle kunstsentrene har egne fagprogrammer som bidrar til å utvikle det visuelle kunstfeltet i sin region. Programmenes innhold er individuelt utformet av det enkelte senter og består av kunstnersamtaler, seminarer, foredrag og andre former for faglig aktivitet innen samtidskunst og kunsthåndverk-feltet i sin region.

Vi ser frem til møter med den nye Kulturkomiteen på Stortinget. Og sammen med kunstnerorganisasjonene NBK og NK skal vi synliggjøre og styrke våre mandat, vårt arbeid og engasjement for mangfold, profesjonalisering og formidling av samtidens kunstproduksjon -i hele Norge.

– Styreleder i KiN, Vilde Andrea Brun og Daglig leder i KiN, Merete Hovdenak