Oppland kunstsenter utlyser  i år 2-4 individuelle stipend til kunstproduksjon på kr. 25 000 – 50 000. Dette er frittstående stipender som ikke er knyttet direkte til senterets drift og program forøvrig, og som er muliggjort gjennom ordningen for delegerte midler fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH).

Formålet med stipendet er å bidra til kunstproduksjon på et kvalitativt høyt nivå i Innlandet, og herigjennom styrke det regionale kunstfeltet. Stipendet skal muliggjøre kunstnerisk fordypning og utvikling blant regionens profesjonelle kunstnere.

Utlysning av BKHs delegerte produksjonssipend for 2020

Søknadsfristen er torsdag 30. april 2020

Søknadskriterier:

Hvem kan søke:

 • Profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere som enten bor eller har sitt hovedvirke i Innlandet (organisasjonstilhørighet er ikke et krav)
 • Kun enkeltkunstnere kan søke
 • Søknader fra kunstnere som har mottatt stipendet i løpet av de siste tre årene tas ikke i betraktning

Hva det kan søkes stipend til:

 • Produksjon av arbeider til utstillinger og utstillingsrettede prosjekter i ute- og innerom
 • Andre typer kunstproduksjon
 • Reiser og research knyttet til gjennomføringen av konkrete kunstprosjekter
 • Søknadssummen må være mellom kr. 25 000 og kr. 50 000.

Det er et krav at søker har en profesjonell kunstnerisk praksis, og at vedkommende har bosted eller hovedvirke i Innlandet. Kunstnere som mottar stipend, skal sende en kortfattet rapport til Oppland Kunstsenter senest en måned etter at prosjektet er gjennomført. Rapporten skal beskrive i tall (regnskap) og ord hvordan stipendet er benyttet/hva dette har bidratt til å realisere.
Det gis ikke produksjonsstipend til:

 • Formidlingsvirksomhet
 • Ordinær drift av organisasjoner og institusjoner
 • Generell pedagogisk virksomhet
 • Student-og utdanningstiltak

Krav til søknaden:

 • Prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan (1-2 A4 sider, Word eller pdf-fil) som beskriver hva det søkes tilskudd til samt søknadssum
 • Budsjett, dersom dette er relevant
 • CV (Word eller pdf-fil)
 • Portfolio med 5-10 bilder av tidligere aktuelle arbeider. Henvis også til oppdatert hjemmeside

  Vi godtar filer i jpg, pdf og word som ikke overstiger 2 MB per fil

  Lag gjerne hele søknaden til 1 fil i pdf! Denne skal ikke overstige 10 MBSøknaden sendes digitalt til: post@kunstopp.no og merkes Produksjonsstipend 2020 + navn på søker

Stipendene utlyses via nyhetsbrev og sosiale medier og på Oppland Kunstsenter sin hjemmeside.

Oppland Kunstsenter sitt kunstfaglige utvalg vil behandle og juryere de innkomne søknadene. Senteret har kr. 100 000 å disponere i delegerte midler fra BKH. Ut fra innholdet i de innkomne søknadene vurderer utvalget å tildele 2, 3 eller 4 stipend på 25-50 000 kroner. Svar kan ventes innen utgangen av juni 2020.

Stipendmottakerene vil annonseres på kunstsenterets hjemmeside og i media (via pressemelding).

Tidligere stipendmottakere:
2019
Borgny Svalastog

2018

Anna Sigmond Gudmundsdottir, kr. 50 000

Festspela i Heidal v/Gunnhild Bakke, kr. 50 000

2017

Tone Myskja, kr. 50 000

Frøydis Frøsaker, kr. 50 000