Velkommen til lansering og gjennomlytting av Kaya Gaarders utgivelse HIT PROLOG lørdag 9. desember kl. 14:00.Prosjektet presenteres i Kunstbokhandelen B*stard på Oplandia senter for samtidskunst, Lillehammer, der det inviteres til en samtale om utgivelsen og gjennomlytting av verket.

Lydverket HIT PROLOG utgis på Breton Cassette i samarbeid med Saksumdal Tempel.


«Den tikker, den gjør det. Og den har et hjul med tall som man kan vri på, og hvert tall var en melodi som kunne vekke. Sånn var det. Men nå fungerer ikke den funksjonen. Jeg husker en av de melodiene. Det var på en måte min favoritt. En hit. Sånn her var den…»
– Fra HIT«Himmelen er skyfri.

Svetten hennes renner ned, mens opp fordufter toppnoter av flyktige minner om hud, eller bare hint av mint eller lime, kardemomme og rav, lær, røykfylt fortid.
En frosk kvekker rett ved, hun skvetter. Er det den som er bruddet? tenker hun. Var det bare deg? Små svarte kulerunde øyne, fuktig hud, froskehjertet slår så det synes på hele kroppen.»
– Fra PROLOG


Kaya Gaarder (f.1983) bor og arbeider i Oslo. Hun har en mastergrad i billedkunst fra Kunstakademiet, Kunsthøgskolen i Oslo. Hennes kunstneriske virke kretser rundt tegning, der tegneprosessen alltid er en nærmest utgravning av motivet, gjerne utført i store formater med vekt på en fysisk tilnærming. Hun har også arbeidet med tekst, fotografi, video, installasjoner og dans. En interesse for lyd har ofte vært tydelig i tidligere prosjekter, men dette er hennes første lydverk – og en renere utforskning og utforming av det musikalske ved bruk av feltopptak, samples, egen stemme og egne, eldre opptak. Kunstprosjektet «HIT PROLOG» er eklektisk og springende, mystisk og drivende, og det musikalske lydbildet spinner tråder mellom bruddstykker av historie, det universelle i noe personlig og inderlig, til noe forsonende og frigjørende.

Breton Cassette publiserer sjangeroverskridende lydprosjekter på kassett, og skal ivareta og formidle et bredt spekter av uttrykk og prosjekter. Breton Cassette samarbeider med utøvere som arbeider med musikk og lyd separat, eller som en inkluderende del av deres billedkunstprosjekt. Kassettutgivelsen og det fysiske tilbehøret gjenspeiler utøvernes auditive og visuelle interesser, og fungerer som et parergon for disse. Breton Cassette er et Oslobasert kunstnerdrevet initiativ, som ble startet i 2019 og drives av Pernille Meidell.

Saksumdal Tempel er et visningsrom og produksjonssted for samtidskunst, som også tilbyr arbeidsopphold for kunstnere. Prosjektet er lokalisert i Saksumdal, Lillehammer, og drives av Siri Leira og Tarald Wassvik.

Kunstbokhandelen B*stard er en spesialbokhandel for kunstbøker, som fokuserer på skjæringspunktet mellom visuell kunst og litteratur. Her finnes kunstbøker og publikasjoner som produseres av kunstnere og små forlag innen billedkunst- og litteraturfeltet. Med over 750 titler til salgs, både fysisk i bokhandelen på Oplandia senter for samtidskunst og via nettbokhandelen, er den et av de største utsalgsstedene for denne typen publikasjoner i nasjonal sammenheng.Prosjektet har mottatt tilskudd fra Innlandet fylkeskommune og Norske Billedkunstnere.
/
Welcome to the launch of Kaya Gaarder’s release HERE PROLOGUE Saturday December 9th at 2pm.The project will be presented in the independent art bookstore B*stard at Oplandia center for contemporary art, Lillehammer, including a conversation with the artist followed by a listening event.The sound work HERE PROLOGUE is published by Breton Cassette in collaboration with Saksumdal Tempel.


«It’s ticking, it is. And it has a wheel with numbers to be turned, and every number is a melody to wake you up. That was it. But that function is not working now. I remember one of those melodies. My favourite. A hit. It was like this…»
– From HERE«The sky is cloudless.

Her sweat drips, while top-notes from volatile memories of skin rise up, hints of mint or lime, cardamom and amber, leather, hazy past.
A nearby frog croaks, the sound jolts her. Is that the thing, the deviation? she wonders. Was it only you? Tiny black spherical eyes, a frog’s heartbeat visible under its damp skin.»
– From PROLOGUE


Kaya Gaarder (b.1983) lives and works in Oslo. She has a master’s degree in visual arts from the Academy of Fine Art, Oslo National Academy of the Arts. Her artistic work revolves around drawing, where the drawing process is always almost an excavation of the subject, often executed in large formats, with an emphasis on a physical approach. She has also worked with text, photography, video, installations and dance. An interest in sound has often been evident in previous projects, but this is her first sound work–and a purer exploration and design of the musical, using field recordings, samples, her own voice and her own, older recordings. The art project HERE PROLOGUE is eclectic and striking, mysterious and driving, and the musical soundscape spins threads between fragments of history, the universal in something personal and heartfelt, into something reconciling and liberating.

Breton Cassette publishes cross-genre sound projects and conveys a wide range of expressions and projects. Breton Cassette collaborates with artists who work with music and sound separately or as an inclusive part of their visual arts project. Breton Cassette is an artist-driven initiative, which was started in 2019. It is located in Oslo and is founded and run by Pernille Meidell.

Sakumdal Tempel is an artist run space for presentation and production of contemporary art, that also offers accommodation for artists. The project is situated in Saksumdal, Lillehammer and is co-founded and run by Siri Leira and Tarald Wassvik.

The independent art bookstore B*stard is a niche bookstore for artists’ books, focusing on the intersect of visual arts and literature. With more than 750 titles produced by artists and small publishers, both physically at Oplandia center for contemporary art and in the web store, B*stard is one of the largest initiatives of its kind in Norway.The project has received funding from Innlandet County Municipality and the Association of Norwegian Visual Artists.