Blir Oppland Kunstsenter sitt nye navn Oplandia senter for samtidskunst? Blir OK til OSS?

Foranledningen til et eventuelt navnebytte er et vedtak i Oppland Kunstsenter sitt representantskap om å utrede- og fremlegge forslag til- en navneendring for årsmøtet i 2023. Oppdraget henger sammen med en større prosess i landsforeningen og nettverket Kunstsentrene i Norge, der Oppland kunstsenter er et av 15 medlemmer.

Her er et utdrag fra KiN sin begrunnelse for å sette i gang en slik prosess:

Sammenlignet med kunstmuseer, kunstforeninger og kunsthaller har kunstsentrene flere parallelle samfunnsoppgaver og defineres gjerne som ressurs- og kompetansesentre innen det visuelle kunstfeltet i sin region. Betegnelsen senter for samtidskunst signaliserer en fremtidsrettet identitet og et tydeligere navneskille fra institusjonsnavn som Kunstmuseum, Kunstforeninger, Kunsthall og Kunstsenter.

KiN mener at det å være en samlet organisasjon, også i navnet, vil være fordelaktig i både vårt felles arbeid og i forhold til våre like institusjonelle oppgaver. Å stå samlet under et felles egennavn vil både ha en sterk innvirkning på vårt interne nettverksarbeid, vår utadrettet virksomhet, og for samfunnets forståelse av vårt felles ressurs- og kompetansenettverk. Basert på denne informasjonen oppfordrer KiN alle våre medlemmer til å drøfte muligheter for en navneendring til Senter for samtidskunst med sine respektive styrer. Det er en målsetting at man på kommende årsmøte kan fatte vedtak om at en navneendringsprosess skal igangsettes fra og med 2022.

Etter at fylkestinget i februar 2022 besluttet å beholde Innlandet fylkeskommune, mente Oppland Kunstsenter sitt styre at det var rett tid for å vurdere et navnebytte til “Senter for samtidskunst”. Å få inn “senter for samtidskunst” i navnet vil etter styret sitt skjønn i større grad speile innholdet i hvordan vi som kunstsenter jobber og utstillingene vi viser, og knytte oss tydeligere sammen med de andre sentrene i KiN. Spørsmålet er hva slags stedsidentitet vi skal knytte dette til?

Styre og daglig leder har etter dette drøftet og vurdert et eventuelt navnebytte gjennom hele 2022. Vi har også bedt om innspill fra Billedkunstnerene Innlandet og Norske Kunsthåndverkere Innlandet. Denne prosessen har ledet frem til navnet Oplandia senter for samtidskunst.

Oplandia beholder tilknytningen til den gamle fylkesidentiteten og samtidig rommer det en utvidet fortolkning; Navnet er hentet fra en Instagramkonto startet av billedkunstner Anna Sigmond Gudmundsdottir, som så sitter i Oppland Kunstsenter sitt styre som representant for Billedkunstnerne Innlandet. Oplandia kommer fra utopia  en utopi, et sted å drømme seg bort, eller som en vind fra fortiden. Navnet kan assosieres med nye landskap, et åpent land som ennå ikke finnes, eller som bare finnes i fantasien, og  drar med seg fortiden inn i fremtiden. Oplandia senter for samtidskunst danner forkortelsen OSS, som signaliserer en åpen og inkluderende holdning.

Gi oss gjerne tilbakemeldinger på navneforslaget via post@kunstopp.no, eller kom innom for å slå av en prat! Så ligger den endelige avgjørelsen hos Oppland kunstsenter sitt representantskap som møtes til årsmøtet på Oppland Kunstsenter den 25.4. 2023.