be3c6504fb36001a75785f1894e88c0d81ac65f9

 

Stipendene ble utlyst via nyhetsbrev og sosiale medier og på Oppland Kunstsenter sin hjemmeside. Det kom inn 20 søknader om produksjonsstipend til fristen 30.4.2020. Oppland Kunstsenter sitt kunstfaglige utvalg behandlet søknadene i møte 10. juni 2020.

Delegerte tildelinger fra BKH har som formål å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet. Midler fra ordningen kan søkes av kunstsentre som ønsker å tilby individuelle produksjonsstipend til kunstnere med tilknytning til regionen.

I søknadsbehandlingen la utvalget vekt på en helhetlig vurdering av kunstnerisk kvalitet, søkers begrunnelse/argumentasjon for stipendet, og hva stipendmidlene konkret skulle brukes til. Søknader der kunstnerskapene er i en utviklingsfase ble vektlagt, sammen med ønske om å løfte frem et knippe av regionens mange dyktige kunstnere.

I 2020 får disse fire kunstnerne i Innlandet et produksjonsstipend på kr. 25 000 med midler fra Bildende Kunstneres Hjelpefond:

Tina Maren Buddeberg, www.dreamvalley.no

Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang, www.artistlink.info

Kay Arne Kirkebø, www.kayarne.net

Egil Martin Kurdøl, www.kurdoel.no

 

Utvalgets begrunnelser for tildelingene

Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang søkte om et produksjonsstipend til utarbeidelse og realisering av kunstverk til en separatutstilling ved utstillingsstedet FUGE i Gjøvik, og produksjon av en kunstbok som inngår i- og supplerer utstillingen. Det kunstfaglige utvalget mener at dette er et kvalitativt sterkt kunstnerskap som fortjener å bli løftet frem. Dang arbeider innenfor et helhetlig øko-feministisk perspektiv, og har en særegen stemme innen dette feltet. I kunstnerksapet glir dagligliv og kunst over i hverandre. Dang har i en årrekke arbeidet med vekstsykluser, sanking, matlaging, tegning, tekst og papirarbeider som uttrykker en stille motsats til forbrukersamfunnet og en kapitalistisk tankegang. Utstillingen på FUGE er et viktig bidrag til kunstfeltets og samfunnets diskurs rundt økologi og klimaendringer, og fremstår som faglig sterk.

 

Egil Martin Kurdøl søkte om et produsjonsstipend til arbeidet med kunstboken «Flere steder for alltid» der han skal samle en rekke av sine kunstprosjekter i en leken syntese mellom to permer. Kurdøl har i flere desenier spilt en viktig rolle i utviklingen og utbredelsen av stedskunst i Innlandet. Hans prosjekter fremstår som faglig sterke og velfunderte, og alltid i dialog med stedet de vises/presenteres/inngår i. Det kunstfaglige utvalget vektlegger at arbeidet med boken også er et kunstnerisk arbeid der han jobber videre med materiale, tematikk og idégrunnlaget fra et langt kunstnerskap.

Kay Arne Kirkebø er en av regionens nyinnflyttede kunstnere, og har levert en velbegrunnet og kvalitativt sterk søknad der han søker om et produksjonsstipend til et nytt kunstbok-prosjekt. Gjennom 120 tegninger og 80 små tekster og dikt vil betrakteren bli ledet gjennom absurde skildringer fra hverdagen som er lett gjenkjenbare, ofte på grensen til det tragikomiske, tegnet i varierende gråtoner. Det kunstfaglige utvalget vektlegger at prosjektet bidrar til å videreutvikle kunstnerskapet og hans arbeid med kunstverk i bokform, og at bokformatet gir kunstnerskapet en økt synlighet utover utstillingsvirksomheten.

Tina Maren Buddeberg søkte om et produksjonsstipend til realiseringen av arbeider til to kommende utstillinger på henholdsvis Kunstbanken Hedmark Kunstsenter og et visningssted i Oslo i 2021. Begge utstillingene skal formidle det relasjonelle prosjektet «Drømmedalen» gjennom blant annet skulptur, installasjon, video og maleri. Det kunstfaglige utvalget vektlegger at kunstnerskapet er inne i en viktig fase der hennes arbeider vil nå et større publikum. Drømmedalen er et økologisk og relasjonelt prosjekt som utforsker sameksistensen mellom natur, mennesker og dyr. Kunstnerskapet bidrar til nytenkning og nyskapning og er en viktig stemme både innen kunstfeltet og samfunnet generelt.

 

Tidligere stipendmottakere:
2019
Borgny Svalastog, kr. 50 000

2018

Anna Sigmond Gudmundsdottir, kr. 50 000

Utstillingsdelen av Festspela i Heidal v/Gunnhild Bakke, kr. 50 000

2017

Tone Myskja, kr. 50 000

Frøydis Frøsaker, kr. 50 000