OVER ALLE HAUGER – stedskunst og steder i kunsten

Redigert av Eivind Slettemeås

Med: Vilde Andrea Brun, Gaute Brochmann, Tone Gellein, Per Bj. Boym, Marit K. Arnekleiv, Eivind Slettemeås, Egil Martin Kurdøl, og mange flere.

Over alle hauger. Stedskunst og steder i kunsten er en bok som tematiserer kunstens bidrag til den geografiske, sosiale og mentale forståelsen av stedet den utspiller seg i, det vil si kunstens identitetsskapende potensial og kunst som stedsutvikler. Samtidig som boken kan leses som et lokalt innlegg i denne debatten omhandler den også de abstrakte, ikke-materielle stedene som oppstår i og gjennom kunsten. I dette tilfellet konkretisert av hvordan kunstnere, kunstprosjekter og utstillinger har vært med på å forme et eget kunstnerisk landskap i Oppland.

Utgivelsen består av fire hoveddeler der første del er en tekstantologi med nyskrevne essays, tekster og intervju av og med Gaute Brochmann, Tone Gellein, Per Bj. Boym og Eivind Slettemeås. Tekstene belyser på ulike måter hva slags betydning ”sted for kunst” og ”kunst som skaper sted” har i en global, lokal, historisk og kontemporær kontekst.

Annen del boka en presentasjon av 14 ulike kunstnerdrevne prosjekter, visningsrom og residenser i Oppland. Disse kunstnerinitierte prosjektene er hver for seg et vitnesbyrd på det mangfoldige og aktive kunstlivet regionen har i dag, samtidig som de fremviser en diversitet og spredning som er sjelden men som likevel deler noen typiske verdier knyttet til en ”de-sentralisert” kunstforståelse.

Oppland ÅPEN (6. – 27 . august 2016) var en utstilling som markerte Oppland kunstsenters 30-års jubileum, og er dokumentert i bokas tredje del. Utstillingen var åpen for alle profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere tilknyttet Oppland kunstsenter, og inviterte til innsending av verker som diskuterer tilhørighet og stedet i kunsten. For publikum fungerte utstillingen som et oppdatert bilde på kunstlivet i Oppland, samtidig som den viste frem betydningen av stedet, landskapet, byrommet, det private og mentale rommet i kunsten.

Utgivelsens fjerde del er en ”bonusbok” i form av en redigert utgave av dokumentet Stedskunst i Oppland i perioden 1983-2008 som billedkunstner Egil Martin Kurdøl laget på oppdrag fra Oppland kunstsenter i 2009. Arkivet ble laget i forbindelse med pilotprosjektet ”Mycelium”, som skulle bidra til etablering av et nasjonalt ”senter for stedskunst”. Selv om dette ikke ble realisert utgjør dokumentasjonen og arkiveringen en viktig nøkkel til vår historiske forståelse av samtidskunsten.

Boken er et bidrag til lokal, regional og nasjonal kunsthistorie.  De fire selvstendige kapitlene viser et bredt utsnitt av kunst og kunstnere i Oppland de siste 30 årene. Oppland kunstsenter sin rolle er å være en samlende faktor og et senter for alle disse prosjektene. Vårt hovedformål er å styrke det regionale kunstfeltet ved å synliggjøre kunstens posisjon gjennom formidling og dialog med samfunnet.Over alle hauger er en konkret manifestasjon av denne målsetningen. Videre fremhever boken kunst som ytring, og er et kunstnerisk bidrag til ytringsmangfoldet både regionalt og nasjonalt.