Kunstprosjektet Dokumentasjon : Hamskifte dokumenterer utbygginga av ny E6 mellom Frya og Sjoa i Gudbrandsdalen gjennom kunst – en utradisjonell dokumentasjonsform i vegbyggingssammenheng. Verk av Margareta Bergman, Mikkel McAlinden, Lars-Andreas Tovey Kristiansen og Mai Hofstad Gunnes stilles ut i Oppland Kunstsenter i Lillehammer 14. januar – 26. februar 2017. Dokumentasjon : Hamskifte er initiert av Statens vegvesen og kuratert av Eivind Slettemås og Viel Bjerkeset Andersen. Utstillingen åpner 14. januar kl. 14.00.

Oppland Kunstsenter er både glad og stolt over å være vertskap forutstillingen Dokumentasjon : Hamskifte. Som kunstsenter er det vårt hovedformål å synliggjøre kunstens posisjon i samfunnet gjennom formidling og dialog. Denne utstillingen bidrar til mening, innhold og aktualitet i så måte. Kunstsenteret blir et samlingspunkt for kunstprosjekter som reflekterer rundt et av de største infrastrukturelle tiltakene nasjonalt og regionalt de senere årene. Utbyggingen påvirker og legger grunnlag for utviklingen av både by og bygd i årene som kommer.

Dokumentasjon : Hamskifte er anledning til å ta innover seg og tenke over hvordan samtiden og fremtiden stadig formes og endres av både synlige og mindre synlige prosesser som foregår i samspillet mellom natur og kultur. Statens vegvesen har gjort et relevant og modig grep når de har benyttet kunst som supplerende dokumentasjonsform i veiutbyggingsprosjektet E6 Frya-Sjoa i Gudbrandsdalen. Utbyggingen av 33 kilometer med motorvei er ikke noe vi vanligvis forventer at skal være en arena for kunstneriske undersøkelser. E6-prosjektet skal ha ros for å ha sett potensialet kunsten representerer i denne sammenhengen. Kunst som dokumentasjon åpner for en mer åpen, nyansert refleksjon rundt prosjektet enn en fagteknisk ramme og et fagteknisk språk tillater, og er derfor en berikelse av dokumentasjonsarbeidet. Kunsten er en åpen, skapende refleksjonsform som gir rom for en type kompleks og mangefasettert tekning som sjelden er mulig innen andre fagdisipliner. En kunstner kan, i motsetning til en ingeniør, journalist eller historiker, bruke informasjon som råmateriale for kreative, åpne prosesser som utvikler nye kunstneriske arbeider. Disse behøver ikke å følge en bestemt rasjonell logikk eller en bestemt akademisk form, men har en fri og åpen posisjon, som belyser samfunnet innenfor en estetisk og mangetydig ramme.

I Dokumentasjon : Hamskifte møter publikum fire kunstnerskap, og fire ulike former for kunstnerisk og kritisk refleksjon. Alle har gått inn i den overveldende mengden av informasjon og konsekvenser et slikt stort veiutbyggingsprosjekt genererer. Deres blikk og refleksjoner belyser noe av kompleksiteten i dette omfattende infrastrukturelle prosjektet. Hva betyr det å bygge 33 kilometer med motorvei gjennom Gudbrandsdalen? Kunstverkene viser hvordan rekkevidden av et slikt prosjekt forgrener seg i utallige problemstillinger knyttet til biologiske, sosiale, geografiske, politiske, og en hel rekke andre samfunnsområder.

 

MIKKEL McALINDEN «E6 under Teigkampen»

e-6-under

_MG_4709

Foto: Øystein Thorvaldsen.

I Mikkel McAlindens storformat bilder er fotografiets undersøkende perspektiv og fremstilling av det fortrengte like dramaturgisk avgjørende som forventningen. Det monumentale motivet og situasjonen i bildet «E6 under Teigkampen» er hentet fra tunnelen gjennom Teigkampen mellom Kvam og Vinstra. Bildet er tatt fra førerhuset i boremaskinen, som har klargjort berget for en ny sprengladning. Som i mange andre fotografier av McAlinden, er vi liksom selvmotsigende stilt overfor etanti-monumentalt øyeblikk før det «virkelig skjer», det som for denmassemediale kollektive hukommelsen fremstår som en hendelse. Bildet demonterer så og si eventet, det ettertraktede magiske øyeblikket all verdens kameraer er innstilt på å fange inn for deretter å distribuere det med elektroners hastighet i en global samtidighet. Dramaturgien i McAlindens bilder er tidsmessig ustemte, sammenlignet med den utstuderte massemediale fremstillingen av spektakulær samtidighet. I fotografiet «E6 under Teigkampen» er det innåndingen og stillheten fra øyeblikket rett før vi er vitner til, snarere enn utåndingen som følger av støyen og smellet.

 

MAI HOFSTAD GUNNES «Bølg, Pisk, Vift»

v1-0010_gulltjonn_1-27-2_corrected

Videostill fra Mai Hofstad Gunnes sin film “Bølg, Pisk, Vift”. Filmfoto: Cecilie Semec.

_MG_4729

Foto: Øystein Thorvaldsen.

_MG_4726

Foto: Øystein Thorvaldsen.

Mai Hofstad Gunnes har laget en film med utgangspunkt i dammen Gulltjønn som ble flyttet noen hundre meter i forbindelse med veibyggingen på Fryasletta, ettersom den blant annet er yngle- og oppvekstområde for den tidligere rødlistede Småsalamanderen (Triturus Vulgaris). Tittelen ”Bølg, Pisk, Vift” refererer til halebevegelsen salamanderen gjør under kurtisen. Beskrivelsen av biotopen Gulltjønn er basert på opptak fra stedet og samtaler Mai Hofstad Gunnes har hatt med biolog, zoolog og arkeolog som var involvert i funn på stedet og flyttingen av den. Hva forteller disse funnene oss om vår historie og samtidas plass i den? Hvordan endrer og tilpasser andre arter seg våre påvirkninger i landskapet? Filmene til Mai Hofstad Gunnes forsøker å vise hvordan språk, læreprosesser og -systemer innehar fleksibilitet og evne til å regulere og gjenetablere seg selv når de brytes opp. Samtidig setter filmen spørsmålstegn ved våre rådende forklaringsmodeller. Er vår lineære forståelse av utvikling den beste nøkkelen til ny kunnskap, eller kan andre livsformer tilby en alternativ forståelse av natur og kommunikasjon?

 

LARS-ANDREAS TOVEY KRISTIANSEN «The Road»

kristiansen_03

 

_MG_4699

Foto: Øystein Thorvaldsen.

_MG_4792

Foto: Øystein Thorvaldsen.

Lars-Andreas Tovey Kristiansens skulptur- og fotoprosjekt «The Road», av hus som er innløste av Statens vegvesen (fordi de bokstavelig talt stod i veien) er overført til såkalte mekanisk variable skilt, tilsvarende de som benyttes langs veien for å vise fleksibel informasjon for omkjøringer etc. Fotografiene portretterer ikke bare de innløste husene, men viser også landskapet før og etter veien har blitt til, i en tredelt serie med 3 x 3 fotos. Ved å bruke samme prototyp for skilt og presentasjonsform som veianlegget, fortelles en historie om personlige og landskapsmessige omkostninger veibygging også innebærer. Parallelt med at historier om fortidens bebyggelse graves fram av arkeologer, blir andre og mer samtidige historier borte som konsekvens av nåtidens samfunnsutvikling. I mengden av informasjon om veibyggingen som modernitetens erobring av landskapet, passer disse tapte historiene naturlig nok ikke inn. De innløste husene og omgivelsene kan til forveksling minne om jakttrofeer der de monteres på mekanisk variable skilt, men i Tovey Kristiansens prosjekt nedvurderes ikke husenes historie, men tilbys tvert imot en plass de ellers ikke synes å fortjene i den «store fortellingen».

 

MARGARETA BERGMAN «being transported And rapt in secret studies»

8-copy

 

_MG_4753

Foto: Øystein Thorvaldsen.

_MG_4761

Foto: Øystein Thorvaldsen.

Margareta Bergman har laget boka med tittelen «being transported And rapt in secret studies» med blant annet egne fotografier fra prosjektet blandet med historiske foto og funnet materiale. Hennes tilnærming springer delvis ut av en sterk mistillit til forutsetningene for moderne veibygging, og at hastighet og akselerasjon skal utgjøre selve premisset for all samfunnsutvikling. Fotografiene er tatt av Bergman på reiser i Gudbrandsdalen og befaringer sammen med entreprenørenes folk i veianlegget. Noen av bildene har en viss likhet med dokumentarfotografiets kjølige saklighet, mens andre er åpenbart surrealistiske observasjoner 3 Det store hamskiftet i bondesamfunnet, Inge Krokann Berg, Samlaget 1942. Dokumentasjon : Hamskifte og mentale collager som gjengis i en poetisk sammenstilling i bokform. Bokas utforming og bilder skaper sine egne landskapsrom for blikket å vandre gjennom, og innbyr til å bli en med-observatør som kan trekke refleksjoner rundt samfunns- og landskapsendringer knyttet til veier og veibygging. Boka som verktøy for å skape nye sammenhenger gjentar Bergmans credo: Destruer og reparer, teknologien som ødelegger er ikke vesensforskjellig fra teknologien som sorterer vrakrestene og lapper dem sammen igjen. Satt opp mot systemet av regler, planlegging og struktur laget for veien, kan boka oppleves som en alternativ reisehåndbok for intuitiv og fri tankevandring.

Last ned katalog for utstillingen ved å trykke på lenken.

Dokumentasjon:Hamskifte i media:

  1. januar

Anleggsmaskinen

E6-utbygging som kunst – http://anleggsmaskinen.no/2017/01/e6-utbygging-kunst/

  1. januar

Klassekampen

Lørdag åpner utstillingen «Hamskifte» (notis) – http://redir.opoint.com/?key=YHERyj3zKAORR4pNv39m

  1. januar

GD

Kunstnere dokumenterer E6 – http://redir.opoint.com/?key=BdA89VyxQAJg4mK9268P

Dølen

I E6-tunnelens gap – http://redir.opoint.com/?key=OXQg89kDvEmuSpLPcout

  1. januar

NRK Hedmark og Oppland/Radio

Kunstnere dokumenterer E6-utbygginga – https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-hedmark-og-oppland/DKOP02001017/13-01-2017#t=36m41s

NRK Hedmark og Oppland/Østnytt

Kunstnere dokumenterer E6-utbygginga – https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt/DKOP99011317/13-01-2017#t=7m4s

  1. januar

Lillehammer Byavis

Et annerledes blikk på vegbygging – http://paper.opoint.com/?id_site=80441&id_article=4981&code=171&offset=0