Østre Toten helse- og omsorgssenter

Østre Toten kommune planlegger nytt Helse- og omsorgssenter beliggende på Lena i Østre Toten. Det er satt av kr. 5,0 mill. til kunst i prosjektet. Beløpet skal også dekke kostnader for kunstnerisk konsulent sitt arbeid med utsmykningsarbeidet.

Kunstnerisk konsulent skal fungere som leder for utsmykkingskomite bestående av

 • Representant for byggherren
 • Representant for brukerne
 • Byggets arkitekt
 • Kunstnerisk konsulent

Kulturkontoret er sekretær for utsmykkingskomiteen.

Kunstnerisk konsulent må ha relevant kunstfaglig kompetanse (mastergrad eller tilsvarende), kunne arbeide selvstendig og ha gode samarbeidsevner. Søknaden må inneholde motivasjon og erfaring, CV, og eksempler på tidligere konsulentarbeid. Søker må ha en bred orientering innenfor samtidskunstfeltet på nasjonalt nivå, og erfaring fra kurator eller produsentrollen.

Arbeidet innebærer også evt. utforming av søknad til KORO/KOM (frist 1.9. 2017), med løpende kommunikasjon og rapporteringsansvar. Erfaring fra kunstprosjekter i omsorgssektoren er en fordel. Ønskelig med kompetanse fra søknadsskriving og god innsikt i kunstadministrasjon, prosjektledelse og økonomistyring. Arbeidet skal starte snarest mulig. Søknadsfrist 5. mars. Søknad sendes til kst. kultursjef Kjersti Krageberg, kjersti.krageberg@ostre-toten.kommune.no

 

Kort informasjon om Østre Toten Helse- og omsorgssenter

Østre Toten kommune ligger på Lena i Østre Toten kommune, nærmere bestemt ca. 1 km. nord for sentrum. Byggestart for senteret er høsten 2017 og bygget vil stå ferdig til bruk høsten 2019.

Senteret har tre etasjer og innholder følgende:

 • 110 sjukehjemsplasser fordelt på 4 avdelinger og 12 bogrupper
 • Fysio- og ergoterapitjeneste
 • Senter for hjemmetjenesten og rus/psykiatri for hele kommunen
 • Kjøkken og kantine
 • To dagsenter med til sammen 28 plasser
 • Arealer for frivillighetsarbeide
 • Hjelpemiddellager for kommunen

Arealet på bygget totalt ca. 15900 m² inkl parkeringskjeller.

Tomtearealet er til sammen ca. 20 da. På tomta er det i tillegg til parkeringsareal planlagt uteområder med forskjellig tilbud både for beboere og andre. I de to ”inntunene” er det spesielt tilrettelagt for personer med demens.

Prosjektansvarlig for Østre Toten Helse- og omsorgssenter er Eiendomssjef Bjørn H. Eng. Brukerkoordinator er Rådgiver Kjartan Tosterud.

For mer info ta kontakt med kst. kultursjef Kjersti Krageberg tlf 99233331, kjersti.krageberg@ostre-toten.kommune.no