Lillehammer kommune søker etter en kunstkonsulent for å lede det kunstfaglige arbeidet i forbindelse med bygging av nye Nordre Ål Skole.

Ekrom og Kringsjå barneskoler i nordre bydel av Lillehammer skal slås sammen til en skole; Nordre Ål skole. Den skal plasseres på tomta til eksisterende Kringsjå skole.

Det blir en 3,5 parallell barneskole (1-7) med plass til 672 elever.

Byggestart medio februar 2018 og ferdigstillelse 01.08.19

Vi ønsker å komme i gang tidlig med planlegging av kunstprosjektet for å oppnå gode, helhetlige og integrerte løsninger. Konsulentens arbeide vil blant annet være å lede kunstutvalget som også innebærer å skrive møtereferater, utarbeide en kunstplan i samarbeide med utvalget, sette opp et samlet prosjektbudsjett, søke Kom-midler og følge opp kunstnerne i arbeidsprosessen.

Det er avsatt kr. 2.400.000,- i byggebudsjettet til kunstprosjektet. Søknadsfristen er 2. mars kl. 12.00!

Bevilgningen skal dekke honorar til kunstner samt honorar til kunstkonsulent, kunstavgift og administrasjon. Eventuell fundamentering – bygningsteknisk tilrettelegging, belysning, skilt etc. må også dekkes av dette beløpet.

Et eventuelt tilskudd fra Koro vil komme i tillegg og gi mulighet for utvidelse av kunstprosjektet.

 

Det forutsettes at kunstkonsulenten kan starte arbeidet fra 2.april. Kunsten skal være på plass samtidig som hele prosjektet ferdigstilles i august 2019.

Søkeren bør ha bred erfaring fra konsulentarbeide, ha kunstfaglig utdannelse på masternivå eller tilsvarende, ha god oversikt over dagens kunstfelt, samt gode samarbeidsevner.

 

Vi ber om at søkere leverer en kort motivasjonstekst samt link til hjemmeside/oppdatert CV, eller vedlegger portofolio og cv, gjerne da samlet i en pdf-fil max 10MB.

Evt. Spørsmål kan rettes til Oppland kunst i offentlige rom (OKiOR) ved Marit Arnekleiv, tlf 95889340.

 

 

Søknaden sendes til jostein.skundberg@lillehammer.kommune.no innen 2.mars kl. 12.00.